HJEM / Vedtægter

Vedtægter

Nedenstående findes vedtægterne, som blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2019.

Vedtægter

for

Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening 

Præambel

Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening er udsprunget af Dansk Canadisk Venskabsforening grundlagt i 1962. I 1964 ændredes navnet til Skandinavisk Canadisk Venskabsforening. I 1996 blev foreningens aktiviteter udvidet til også at omfatte USA og samtidig ændredes navnet til Skandinavisk Canadisk Amerikansk Venskabsforening.

I 2001 indgik Foreningen i et samarbejde med Skandinavisk Australsk New Zealandsk Venskabsforening om en nyorganisering af arbejdet under MyPlanet-organisationen. Dette samarbejde omfattede dannelse af nationale foreninger i Danmark, Norge og Sverige og et tværgående samarbejde med World Association of MyPlanet Friendship Societies (WA) som venskabsforeningernes paraplyorganisation. Samarbejdet med MyPlanet International ophørte pr. 31. december 2007, hvorefter Venskabsforeningerne videreførte såvel det tværgående samarbejde i WA som de nationale aktiviteter uden formaliseret samarbejde med en rejsearrangør, men fokuserede på formidling af oplevelser og viden.

I maj 2009 indgik WA igen et rejseteknisk samarbejde, nu med Jysk Rejsebureau som partner. Dette samarbejde gælder foreløbig til maj 2011.

Venskabsforeningerne under WA besluttede at indstille deres indbyrdes samarbejde pr. 31. december 2010, og herefter er hver af de tidligere foreninger selvstændige. Ved den efterfølgende generalforsamling den 12. marts 2011 besluttede Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening (DCAV) at justere vedtægterne herefter.

Foreningen er ikke-partipolitisk og ikke-religiøs.

1 NAVN OG HJEMSTED

1.1   Foreningens navn er Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening

1.2  Foreningens hjemsted er formandens hjemkommune i Danmark

2 FORMÅL

2      Foreningens formål er at

2.1   medvirke til at opbygge de sociale, kulturelle, sportslige, historiske, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige forbindelser mellem Danmark, Canada og USA.

2.2   skabe personlige kontakter mellem indbyggerne i Danmark og Canada og USA, herunder gennem besøgs-, udvekslings-, praktik og studieophold m.v.

2.3   styrke båndene mellem slægtninge, venner og bekendte i Danmark og Canada/USA.

2.4   fremme tilbud til medlemmerne, herunder fremme medlemmernes muligheder for at rejse mellem Danmark og Canada/USA og andre rejsemål.

2.5   afholde foredrags- og kulturelle arrangementer samt udgive og formidle information, der orienterer om sociale, kulturelle, sportslige, historiske erhvervsmæssig forhold i de respektive lande

2.6   søge samarbejde/samvirke med offentlige myndigheder og organisationer, der arbejder med lignende overordnede formål.

2.7   Foreningens bestyrelse skal fremme formålene ved de fremgangsmåder, der til enhver tid anses for hensigtsmæssige.

3 MEDLEMSKAB, KONTINGENT OG HÆFTELSE

3.1   Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner/husstande

3.2    Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent. Medlemskabet regnes fra det tidspunkt, foreningen har modtaget indbetalingen.

3.3    Kontingentet der fastsættes på generalforsamlingen gælder for det følgende kalenderår.

3.4    Såfremt et medlem ikke betaler kontingent og ikke reagerer på rykkermeddelelser, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen

3.5    Bevis for betalt kontingent tjener som legitimation til at deltage i foreningens generalforsamlinger, medlemsarrangementer og ved benyttelse af andre medlemstilbud.

3.6    Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

4 GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

4.1   Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte regler.

4.2   Foreningens generalforsamlinger skal afholdes i Danmark. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inder 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.3   Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder der det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst 10% af medlemmerne.

4.4   Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 12 ugers varsel ved annoncering i foreningens medlemsblad, på   hjemmesiden eller ved almindeligt brev/mail til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

4.5   Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden skriftlig i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

4.6   Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

4.7   Hvert medlem/husstand der ikke er i kontingentrestance, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og kan der afgive én stemme

4.8   Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandling og stemmeafgivning.

4.9   På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde hvor vedtægter foreskriver andet flertal.

4.10  Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der tages referat, der skal underskrives af dirigenten.

5 BESTYRELSEN

5.1   Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en to årig periode og afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Der skal tillige vælges en suppleant hvert år.

5.2   Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

5.3   Bestyrelsen indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

5.4   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

5.5   Referater af bestyrelsesmøderne skal foreligge hos foreningen og skal godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

6 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer i forening, eller af formanden og næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

7 FORMUE OG REGNSKABSÅR

7.1    Foreningens likvide formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller værdipapirer.

7.2    Regnskabsåret er kalenderåret

8 REVISION

Foreningens regnskaber revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10 OPLØSNING

10.1  Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 1 højst 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

10.2  Ved foreningens eventuelle opløsning fremsætter bestyrelsen over for generalforsamlingen forslag til disponering af foreningens formue, i henhold til foreningens formål.

11 IKRAFTRÆDEN

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 16. marts 2019.

_______________________

Mødets dirigent

Klik her for at downloade vedtægterne som pdf fil

Top